Leave Your Message
Maggi hakda

MAGGI HAKYNDA

Jiangsu Maggie Medical Technology Co., Ltd. hirurgiki gurallary we reabilitasiýa enjamlaryny ösdürmegi, gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän kompaniýa. Kompaniýamyz tehnologiýa we innowasiýa bil baglap, güýçli tehniki güýje, ösen önümçilik enjamlaryna eýedir. Hirurgiki gurallaryň önümçiligi ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny we birinji derejeli önümçilik proseslerini kabul edýär. Kompaniýamyz, dürli öndürijiligiň gowulaşmagyny yzygiderli dowam etdirip, "Maggie" brendini döretmäge çalyşýan halkara derejesinde meşhur marka bolmagy maksat edinýär. Kompaniýa tarapyndan öndürilen önümlere minimal invaziv hirurgiki gurallar, interwensiýa damar däl stentler, laparoskopiki gurallar, reabilitasiýa enjamlary, ginekologiki gurallar we başgalar girýär, ulanyjylar tarapyndan ýokary baha berilýär.

Takmynan

hakda
Sergi

Kompaniýa wagtal-wagtal tutuş ýurt boýunça dürli ýöriteleşdirilen konferensiýalara we enjamlar sergilerine gatnaşar, ýurt boýunça müşderiler bilen özara aragatnaşygy we aragatnaşygy ep-esli ýeňilleşdirer we kompaniýamyzyň we şol bir pudagyň ösüş tendensiýalaryna öz wagtynda düşüner; Müşderiler wagtal-wagtal iň soňky önümlerimiz üçin mahabat materiallaryny alarlar; Kompaniýa, aýratyn zerurlyklaryndan ugur alyp, müşderileriň adyndan önümleri dizaýn edýär, işleýär, özleşdirýär we satyn alýar. Abadançylyk asyrynda mümkinçilikler we kynçylyklar bilelikde ýaşaýar. Jiangsu Maggie Medical Technology Co., Ltd. müşderilerimize ýokary hilli önümler we gowy hyzmatlar bermegi dowam etdirer. Global söwdanyň çalt ösmegi bilen kompaniýa mümkinçiliklerden peýdalanar, kynçylyklary ýeňip geçer we ýokary tehnologiýa pudagynda täze öwüşgin döreder!

Sergi barada
6555802ita
0102
65558547bh
Näme üçin bizi saýlamaly?

Toparymyz nä derejede güýçli?Näme üçin bizi saýlaýar?

Toparymyz baý pudak bilimlerine we tejribesine eýedir we gözleg we ösüş, lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we satmak barada çuňňur düşünýär.
 • Tehniki güýç

  +
  Toparymyz lukmançylyk enjamlary tehnologiýasynda hünär we innowasiýa mümkinçiliklerine eýedir we bazaryň islegine we ýokary hiline laýyk gelýän önümleri öndürip bilýär.
 • Hil dolandyryşy

  +
  Toparymyz hil dolandyryşyna ünsi jemleýär we önümleriň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýokary hilli gözegçilik ulgamy we amallary bar.
 • Toparlaýyn işlemek we aragatnaşyk endikleri

  +
  Toparymyz, toparlary işlemek we aragatnaşyk endiklerine eýedir, meseleleri çözmek we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin netijeli hyzmatdaşlyga ukyply.
 • Müşderi hyzmaty

  +
  Toparymyz müşderi hyzmatyna ünsi jemleýär we müşderiniň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrmak üçin satuw, satuwdan öňki we satuwdan soňky döwürde giňişleýin tehniki goldaw we hyzmatlary hödürleýär.

Bizde haýsy hyzmatlar we artykmaçlyklar bar?