Leave Your Message
010203

Iň soňky önümler

biz hakda

Jiangsu Maggie Medical Technology Co., Ltd. 2010-njy ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa esasan minimal invaziv lukmançylyk enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. "Tehnologiýa we innowasiýa bilen kliniki tejribä hyzmat etmek" ýörelgesine eýerip, dünýä lukmançylyk edaralaryna ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge, lukmançylyk ülňülerini gowulaşdyrmaga, hassalaryň ejir çekmegini azaltmaga we dünýäde lukmançylyk çykdajylaryny azaltmaga kömek edýäris.

Koprak oka
1645
gurluşyk meýdany
753
arassalamak ussahanasy
61 +
işgärler
6 +
Gözleg we barlag işgärleri

Önümlerimiz

Önümlerimiziň birine serediň we hakyky bal jennetini dadyň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Her bir işimiziň hil ulgamynyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetiriljekdigini we önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň hiliniň yzygiderli üýtgeýän müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljekdigi üçin işimizde hil ulgamynyň özüni yzygiderli gowulandyrjakdygyny we kämilleşdirjekdigini wada berýäris.
Koprak oka

Güýç görkezmek

Kärhana habarlary

Koprak oka

Önümiň görnüşini, reňkini, gurluşyny we önümiň beýleki talaplaryny goşmak bilen dizaýnyňyza ýa-da talaplaryňyza esaslanyp, önüm düşünjesini özleşdirip bileris.